Joke


एकदा परीक्षेच्या पेपरमध्ये विरुद्धार्थी प्रश्न विचारले गेले.

शिक्षकांनी विचारलं, “सात्विक ह्या शब्दाच्या विरुद्ध काय असतं?”

त्यावर एका मुलाने ‘सातstrong’ आणि एका मुलाने ‘सातखरेदी कर’ असं लिहिलं.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *